En aquest espai podrás verificar l'autenticitat del seu certificat introduïnt el códic de verificació segur que apareix en el PDF.